Doelstellingen, missie en visie

Doelstellingen

Het primaire doel van Stichting Geef Kleur is de sociale cohesie en sociale participatie te bevorderen om zodoende de kwaliteit van de lokale samenleving te verbeteren. De stichting wil dit realiseren door alle betrokken partijen – bedrijfsleven,  maatschappelijke organisaties en derden- samen te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat het voor alle betrokken partijen meerwaarde oplevert en dat wordt aangesloten bij lokale maatschappelijke thema’s.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het uitdragen van kennis
  • Bedrijven laten inzien dat hun inzet onontbeerlijk is
  • Het motiveren/aanjagen/stimuleren/ontwikkelen van initiatieven
  • Het leveren van ondersteuning/begeleiding bij initiatieven tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en eventuele overige betrokken partijen.
  • Pre-advisering
  • Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband gebracht kunnen worden

Dit is van belang omdat de overheid nu en in de toekomst steeds meer zal terugtreden.

Missie

Het versterken van de maatschappelijke samenhang in regio Noord door het stimuleren en realiseren van samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Visie

Stichting Geef Kleur vervult een intermediaire functie tussen maatschappelijke organisaties (zorg, natuur en cultuur) en het bedrijfsleven. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Maatschappelijke betrokkenheid is een doorlopend proces; Stichting Geef Kleur ondersteunt bedrijven en organisaties in de breedste zin van het woord bij deze samenwerking.

Wat is er mooier dan meer kleur te geven aan de lokale samenleving?